REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNEJ

§1 Dane firmy

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia sesji fotograficznej (zwanej dalej „Sesją”), przez co rozumie się wykonanie serii zdjęć oraz obróbkę graficzną fotografii przez Zolina Photo by Dorota Graczyk, z siedzibą pod adresem Cybernetyki 7E/51, 02-677 Warszawa, posiadającej numer NIP 1231042157.
 2. Sesja odbędzie się pod adresem:
  a) Cybernetyki 7E lok 51, 02-677 Warszawa,
  b) Lub innym

§2 Zasady wykonania sesji fotograficznej

 1. Fotograf wykona serię zdjęć, które w terminie 5 dni roboczych prześle za pomocą galerii online, dostępnej pod adresem www.zalamo.pl/client.
 2. Zamawiający dokona wyboru zdjęć w ilości 10 sztuk, które zostaną poddane obróbce graficznej.
 3. Wybór zdjęć powinien nastąpić w terminie 14 dni.Fotograf dostarczy fotografie po obróbce graficznej w następujących terminach:
  • wersja elektroniczna plików: 30 dni od dnia wyboru kadrów i całkowitym opłaceniu sesji. Pliki zostaną dostarczone poprzez przekazanie Zamawiającemu dostępu do galerii online.
 4. Fotograf nie przekazuje zdjęć, które nie zostały wybrane do poddania obróbce graficznej, jak również surowych plików w formacie RAW.

§3 Oświadczenie Zamawiającego

 1. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem Fotografa i akceptuje jego percepcję kompozycji obrazu, efektu końcowego retuszu i modyfikacji graficznej, jak i ogólną estetykę wykonywanej fotografii.
 2. Zamawiający zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę graficzną fotografii.

§4 Odpowiedzialność Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty związane z sesją fotograficzną: a) koszty dojazdu na miejsce sesji, b) koszty biletów i ewentualnych dodatkowych opłat wynikających z miejsca sesji, c) koszty wykonania fryzury, makijażu.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody poniesione przez Fotografa podczas sesji, powstałe z winy Zamawiającego (w tym w szczególności za uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy.
 3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez Uczestnika sesji, którym jest dziecko – osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie naprawić szkody poprzez rekompensatę finansową.

§6 Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 i §1 pkt 1 oraz udzielenie licencji na korzystanie z fotografii wynosi łącznie 2330 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści zł).
 2. Wynagrodzenie płatne jest w dwóch częściach: a) zadatek w kwocie 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt zł) płatny podczas obowiązkowej rezerwacji online terminu sesji na stronie www.zolinaphoto.pl. b) pozostała kwota płatna nie później niż w dniu sesji fotograficznej przelewem na numer rachunku wskazany przez fotografa.
 3. Znaczenie zadatku, o którym mowa w pkt. 2, jest zgodne z art. 394 Kodeksu Cywilnego. Niewykonanie umowy oznacza zaś: a) przez Fotografa: nieuzasadnione i nieusprawiedliwione niestawiennictwo w dniu sesji fotograficznej, b) przez Zamawiającego: uniemożliwienie Fotografowi wykonania zlecenia poprzez odwołanie sesji czy rezygnację z usług, skutkujące zatrzymaniem zadatku przez Fotografa.
 4. W przypadku wyboru większej ilości zdjęć, niż zostało to wskazane w §2 pkt. 1, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić stosowne wynagrodzenia dodatkowe, które zostaną naliczone podczas dokonywania wyboru kadrów w galerii online.

§6 Wizerunek i prawa autorskie

 1. Dla celów prezentacji twórczości Fotografa, Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Fotografa wszystkich wykonanych zdjęć podczas Sesji oraz na rozpowszechnianie wizerunku Uczestników Sesji w celach prezentacji twórczości Fotografa, w szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach zbiorowych, konkursach oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych.
 2. Fotograf nie opublikuje ani nie będzie udostępniał osobom trzecim zdjęć ukazujących organy płciowe Uczestników Sesji.
 3. Fotograf zastrzega sobie możliwość komercyjnego wykorzystania jednej bądź większej ilości zdjęć z Sesji i wizerunków osób uwidocznionych na zdjęciach z Sesji. W tym celu Zamawiający udziela zgody, o której mowa w art. 81 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, na posługiwanie się przez Fotografa wizerunkiem Uczestnika Sesji we wszelkich celach komercyjnych oraz reklamowych. Ponadto oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż dane osobowe Uczestników Sesji mogą być udostępnione innym podmiotom w celu związanym z procesem produkcji czasopism z wizerunkiem Uczestników Sesji. Inne osoby uczestniczące w Sesji potwierdzają wyrażenie zgody poprzez podpis złożony pod niniejszą Umową. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci, których jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.
 4. Udzielona zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta.
 5. Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wszelkie prawa autorskie, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, do zdjęć wykonanych podczas Sesji przysługują Fotografowi.
 7. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć wykonanych podczas Sesji.
 8. Zamawiający upoważniony jest do wykorzystywania zdjęć w sposób niekomercyjny poprzez udostępnienie ich na własne potrzeby w ramach rodziny czy znajomych.
 9. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść zdjęć z Sesji, łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa przez Uczestników Sesji lub osoby trzecie.
 10. Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie zdjęć w cenach niekomercyjnych w internecie, w tym zwłaszcza na portalach społecznościowych.
 11. W przypadku określonym w pkt. 10, zabrania się publikowania zdjęć z Sesji w sieci bez znaku wodnego Fotografa.
 12. Wykorzystywanie przez Zamawiającego zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może być uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.

§7 Oświadczenie Fotografa

 1. Fotograf zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie w zakresie wykonywania sesji zdjęciowych, a jego praca jest efektem działalności twórczej, wolnej od wad prawnych. Ponadto Fotograf oświadcza również, iż dysponuje odpowiednim sprzętem fotograficznym, celem realizacji niniejszej umowy.

§8 Składanie Reklamacji:

1. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail dorota@zolinaphoto.plc. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

§9 Odstąpienie od Umowy/Rezygnacja:

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej i przesłania go na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail dorota@zolinaphoto.pl

3. Termin na odstąpienie od umowy oraz procedury związane z odstąpieniem mogą być określone w indywidualnym umowie między Klientem a firmą.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.